טיפול שטח – כללי אתיקה מקצועית

המכון ללימודי שטח עם האגודה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בעצימות נמוכה

 מבוא

המכון ללימודי שטח הינו בית מקצועי למטפלי שטח הכולל הסמכה, תוכניות התערבות, הדרכת מטפלי שטח.
כללי ההתנהגות המפורטים בקוד אתי זה מחייבים מטפלי שטח עמיתי המכון ללימודי שטח ואת מטפלי שטח החברים באגודה הישראלית לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בעצימות נמוכה LICBT.

הגדרות

טיפול שטח ECT  Eco-Encounter Therapy

טיפול שטח (Eco-Encounter Therapy) הינו טיפול פעולה שנועד ליצור חלון הזדמנויות לשינוי בדפוסי החשיבה ותפיסת הזהות של המטופל (קוגניציה) בצד שינוי דרכי הפעולה שלו (התנהגות) באמצעות חשיפה מוגנת למצבים בלתי מוכרים (סביבה אחרת) המחייבים הסתגלות ואקלום (הר, דרך, בית, זמן). מטרותיו ספציפיות ושיטותיו קשיחות (8 הצעדים). הטיפול תחום בזמן ובמקום (היציאה לשטח) ומתמקד ב”כאן ועכשיו”. במרכיב ההתנהגותי נמצאת ההנחה שסביבה מחייבת פעולה, משפיעה על הלך המחשבה וכי שינוי סביבתי יתורגם לשינוי בתחושות. המרכיב הקוגניטיבי מתייחס לאופן שבו המטופל מתבקש להתמודד עם זהותו ועם הנחות היסוד והאמונות שלו ביחס לסביבה חדשה. בשיטת טיפול זו המטפל חולק עם המטופל את ההתמודדות עם הסביבה החדשה, מתווך לו את הסביבה החדשה ומאפשר לו להשתמש בקבלת החלטות ובחירה.

מטפל שטח   ECT   –   Eco-Encounter Therapist

 1. תעודה של תכנית הכשרה של המכון ללימודי שטח
 2. עבודה עצמית עם הדרכה
 3. מחויבות לקוד האתי של המכון

מטפל שטח מומחה  MECT   –   Master of Eco-encounter Therapy

 1. תעודה של המכון ללימודי שטח
 2. עמידה בתנאי סף של 5000 ש’ ניסיון בטיפול שטח
 3. השתתפות בהכשרה והדרכה בתוכניות המכון
 4. מחויבות לקוד האתי של המכון

4 עקרונות מנחים בטיפול שטח:

 1. אין תיוג או שיפוט (אין התייחסות לרקע ממנו באים המטופלים).
 2. המצב שבו המטופל נמצא מחייב פעולה ועשייה.
 3. אין לספק חלופות המאפשרות שבירת כלים ויציאה מהמשחק.
 4. המשתתפים מונעים על ידי המצב עצמו להחלטה עצמאית חיובית שאינה תלויה בהרגלים ובדפוסים השליליים.

כללי התנהגות בטיפול שטח

כללי דיווח

פניות לוועדת האתיקה של המכון ללימודי שטח יעשו בכתב. אין בכך להפחית מחובתו של פונה לפנות לרשויות המדינה ככל שהדבר נכון לעשות.
כל חשד להתנהגות עמית/ה שהינה בלתי-אתית ואינה לפי הכללים מטה, תיבדק על ידי ועדת האתיקה. כל מקרה ייבדק לגופו.  

אחריות כלפי המטופלים

 1. מטפלי שטח הוכשרו ליתן טיפול שטח פרטני וקבוצתי לכל הגילאים: ילדים, נוער, מבוגרים.
 2. מטפל שטח לא יטפל בהפרעות נפש קליניות אלא אם הוכשר לטפל בהן.
 3. מטפל שטח יהיה רגיש למצבי אובדנות בהן נשקפת סכנה לחיי המטופל או לסובבים אותו. מטפל שטח, המאבחן מצב אובדני יפנה את המטופל לגורמי בריאות הנפש ו/או הרווחה ויפעל בכל דרך לשמירת בטחונו של המטופל.
 4. על מטפל שטח חלה חובה לקבל הדרכה אשר תפקידה לסייע באתגרים מקצועיים, לשמוע, לסייע בתהליכים טיפוליים ולתת מענה מקצועי מבוסס שטח לרגשותיו ולחרדותיו של המטפל כאדם. המכון ללימודי שטח יוכל להמליץ למטפלים שיפנו אליו, על מדריכים מוכרים מטעמו.
 5. על מטפל שטח לכבד את זכויותיהם של המטופלים המבקשים להיעזר בו, ולעשות את המירב כדי להבטיח שימוש נאות של המטופלים בשירותיו.
 6. מטפל שטח לא יפלה לרעה כל אדם מסיבות גזע, מין, דת, מוצא, נטיות מיניות, או חריגות כלשהי ולא ימנע ממנו שירותים מקצועיים מסיבות אלו .
 7. על מטפל שטח להיות מודע למעמדו רב-ההשפעה בעיני המטופל, ועליו להימנע מלנצל לרעה את אמונו ותלותו של המטופל בו. מטפל שטח ימנע מיצירת קשרים כפולים עם מטופל עד שנתיים לאחר תום הטיפול. דוגמאות של קשרים כפולים כאלה כוללות: יחסים אישיים או עסקיים קרובים עם מטופל, קיום קשר מיני עם מטופל/ת, מטפל לא ינצל את היחסים המקצועיים עם מטופל כדי לקדם את ענייניו שלו .
 8. מטפל שטח ימשיך את הקשר הטיפולי כל עוד סביר להניח, כי טיפול שטח מיטיב עם המטופל. במידה וקיימת דילמה ייוועץ מטפל השטח במדריך המקצועי. מטפל שטח לא ינטוש ולא יזניח מטופל במהלך טיפול שטח, בלי לקבוע סידורים סבירים להמשך טיפול שטח.
 9. על מטפל שטח לעזור למטופליו לקבל שירותי טיפול שטח חלופיים במידה והוא אינו יכול או אינו רוצה, מסיבות נאותות, להמשיך להעניק להם עזרה מקצועית.
 10. מטפל שטח ידאג להתפנות מכל עיסוקיו לרבות משפחתו, עבודתו, טלפונים וכל גורם אחר העלול להסיח את דעתו מהמטופל.
 11. איסור מתן תרופות – מטפל שטח לא יטפל במתן תרופה, אלא אם הוא מורשה לכך על פי החוק.

שמירת סודיות

 1. שמירת סודיות וחיסיון המטופלים הינה ערך עליון בטיפול שטח. אי לכך, על מטפל שטח לשמור על סודיות המידע של כל אחד ממטופליו.
 2. שמירת הסודיות חייבת להיות הן בעל-פה והן בכתב.
 3. מטפל שטח לא יפר סודיות כלפי מטופל, להוציא במקרים הבאים:
 • על פי דרישת חוק.
 • כדי למנוע סכנה מיידית וברורה למטופל או לסביבתו
 • קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע
 • האדם שעליו המידע הסכים בכתב לגילויו, וכל עוד לא ביטל בכתב את הסכמתו האמורה .

מטפל שטח ישמור על חיסיון רישומים הנוגעים למטופל או יוציא אותם מרשותו בדרכים, שיוודאו שמירת סודיות.
מטפל שטח יודיע למטופל על כל כוונה להקליט או להסריט אותו, או לתת לצד שלישי לצפות בו, ועליו לקבל את הסכמת המטופל מראש ובכתב .
חוקי שמירת סודיות חלים גם עבור קטינים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים. המטפל ישמור על קשר עם המסגרת המטפלת ו/או המוסד ו/או ההורים וישתף אותם בתיאום עם המתבגר. יש להחתים מסגרות / מוסדות / הורים למטופלים מתחת לגיל 18 על אישורם למתן טיפול שטח לילדם.

חובת דיווח

כאשר עולה דילמה לגבי דיווח, על המטפל להתייעץ עם המדריך המקצועי ועם גורמי רווחה ויעשה זאת תוך שמירה על עילום שם המטופל.
בכל מקרה של דילמה אתית המטפל יפעיל שיקול דעת לאחר היוועצות תוך התייחסות למכלול הצדדים: אתי, חוקי, טיפולי ורק לאחר מכן יקבל החלטה.

מקצועיות ויושר

מטפל שטח ישמור על מקצועיות ויושר. מטפל שיימצא כי הפר את כללי ההתנהגות והאתיקה יזומן לשימוע בפני וועדת אתיקה.
ועדת האתיקה תיבחן כל מקרה לגופו והחלטתה תועבר בכתב למטפל.
כמו כן, עיקרי ההחלטה והבסיס לה, (ללא ציון שם) יפורסמו ויהיו נגישים לעמיתים.
מטפל שטח יפנה למדריכו המקצועי בעניין בעיותיו או קשייו האישיים היכולים לפגוע בביצוע עבודתו או בשיקול דעתו המקצועי.
על מטפל שטח הפוגש מטופל, שאינו בתחום טיפולו המקצועי, להציע הפנייתו לגורם מתאים.
מטפל שטח מחויב לזהירות מיוחדת בנותנו פומבי, בעדות, או בהצהרות אחרות לציבור, בהמלצותיו ובביטוי דעותיו המקצועיות.
מטפל שטח יתייחס בכבוד, בזהירות ובאחריות גם כלפי אנשים שאינו מטפל בהם, אם בא במגע כלשהו איתם מתוקף תפקידו כמטפל שטח.

על מטפל שטח להימנע מניגוד אינטרסים הכולל:

 • טיפול בבני משפחה וחברים
 • טיפול בקרבה ראשונה של המטופל

על מטפל שטח לשמור על אובייקטיביות. מטפל שטח ייצמד למידע עובדתי ללא פרשנות.
על מטפל שטח להיזהר שלא להשפיע על המטופל באמצעות תפיסותיו התרבותיות ובכך לעוות את המציאות עבור המטופל.

הסטינג טיפולי

בטיפול שטח טיפול בחשיפות משמעו יציאה לשטח פתוח.
מקום טיפול שטח הינו בכל מרחב המתאים לטיפול שטח.
מטפל שטח יגדיר למטופל את אתר ומקום טיפול השטח, את משך המפגש הטיפולי ואת המועד ומשך הזמן המוגדרים למפגש הטיפולי. המטפל יקפיד על מרחב טיפול שטח מותאם וידאג לתנועה ולתהליך מותאמים. יש לשאוף שמרחב הטיפול יהיה ללא הפרעות ויאפשר למטפל שטח להתרכז במטופל ובקשייו.
טיפול שטח אפשרי בבית המטופל במקרים של נכות ו/או דיכאון קשה ואגורפוביה או במקרים אחרים חריגים המצדיקים זאת

אחריות כלפי המקצוע

מטפל שטח יכבד את זכויותיהם ואחריותם של עמיתים למכון ללימודי שטח ולמקצוע וייקח חלק בפעילויות המקדמות את מטרות המקצוע. מטפל שטח מחויב לכללי ההתנהגות של המקצוע גם כאשר הינו חבר בארגון אחר או מועסק על ידו.
מטפל שטח יימנע מלהביע ביקורת בפומבי או באוזני מטופלים, לגבי עבודתם או התערבותם הטיפולית של עמיתים למקצוע שכן לא היה מצוי בפרטי הטיפולים.

עבירות משמעת

עמית יכול וימצא כמי שעבר עבירת משמעת, אם יתברר כי ביצע אחת מאלה:

 1. השיג את תעודת מטפל שטח/סטודנט במצג שווא.
 2. גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו כמטפל שטח.
 3. הפר הוראה של חוק ו/או תקנה ו/או את כללי האתיקה.
 4. הורשע בעבירה, שבסיסה חוסר של אחריות הנדרשת לעסוק כמטפל שטח.  
 5. הפר הוראה מהוראות חוק זכויות החולה, תשנ”ו- 1996.
 6. הוזמן להופיע בפני ועדת האתיקה ובלא הצדקה סבירה לא הופיע .

יודגש, כי כל מקרה ייבדק לגופו ויתברר באופן פרטני.

חקירה ואישום

היה לוועדת האתיקה חשד סביר שמטפל שטח עבר עבירת משמעת, תטיל על אחד או יותר מחבריה לבדוק את העניין, ותחליט לפי תוצאות הבדיקה האם להזמין את מטפל השטח להתייצב לפני ועדת האתיקה .
מטפל שטח יעשה ככל האפשר להקל על עבודת ועדת האתיקה באשר תפנה היא אליו.

השעיה

מצאה ועדת האתיקה חשד סביר, שמטפל עבר עבירת משמעת, או שמתנהלים נגדו הליכים פליליים וראתה הועדה צורך להשעות את המטפל מקהילת מטפלי השטח במכון ללימודי שטח ו/או מחברות באגודה LICBT תיערך הצבעה בעניין בוועדת האתיקה.
הוועדה רשאית, לאחר שמיעת המטפל, להאריך את תקופת ההשעיה עד לסיום הדיון המשמעתי או ההליכים הפליליים.
וועדת האתיקה תדון בדלתיים סגורות ותתחייב לסודיות הדיון ופרטיו.
המטפל יופיע בעצמו בפני וועדת האתיקה.

ענישה

בסמכותה של וועדת האתיקה להעניש את המטפל באופנים הבאים:

 • התראה
 • נזיפה
 • השעיה מחברות

שיווק ופרסום

מטפל שטח יפרסם עצמו באופן נאות וידאג לכך שהפרסום יכלול את המידע הנחוץ לציבור שאינו מקצועי, לבחירת שירותיו המקצועיים. המטפל יציג בדייקנות את תעודותיו, כישוריו, חינוכו, הדרכתו וניסיונו, הנוגעים לאופן בו הוא מטפל בפרט ו/או בקבוצה בשטח.
מטפל שטח יציג בפרסומיו מידע אמין ולא ישתמש בכל מידע העלול להטעות את הציבור בנוגע לזהותו, הכשרתו, אחריותו המקצועית, אופן הטיפול, תכני הטיפול וגילאי הטיפול.
מטפל שטח לא ישתמש בכל אמצעי זיהוי שהוא (כגון: כרטיסי ביקור, שלט משרדי, נייר מכתבים עם כותרת מודפסת ורישום ברשת או בקהילת העמיתים במכון ללימודי שטח) אם כלולה בה קביעה או טענה שהינה כוזבת, מטעה ומרמה, או שיש בה אחד או יותר מן הגורמים הבאים:

 • סילוף האמת
 • הימנעות מגילוי עובדה משמעותית, אשר העדרה הופך את הטענה למטעה
 • כוונה, או אפשרות, ליצור ציפיות שאינן מוצדקות

מטפל שטח יתקן, ככל האפשר, מידע כוזב, מטעה או בלתי-מדויק וכן טענות של אחרים בנוגע לכישוריו, שירותיו או מוצריו.
מטפל שטח לא יעשה שימוש בלוגו של המכון ללימודי שטח ו/או בלוגו של המוסד שבו הוכשר לשום מטרה למעט אם ניתן לו אישור מראש ובכתב.
שימוש בתואר מוסמך לטיפול שטח, או מומחה לטיפול שטח, או מדריך מטפלי שטח מטעם המכון ללימודי שטח, ייעשה רק על- ידי מי שהוסמך לכך על ידי המכון ללימודי שטח.

אינטרנט ואמצעי תקשורת אלקטרוניים אחרים

התכתבות בין אנשי מקצוע בינם לבין עצמם ובינם לבין גורמים מקצועיים אחרים, הפונים אליהם דרך האינטרנט ודרך אמצעי תקשורת אלקטרוניים אחרים, תיעשה תוך שמירה על כל כללי הסודיות, חיסיון מטופלים
וההתנהגות האתית, הכלולים בקוד האתי של המכון ללימודי שטח.
כאשר מטפלי שטח מספקים ייעוץ או תגובות באמצעות האינטרנט או באמצעי תקשורת אלקטרוניים אחרים, עליהם לדאוג לכך שתגובותיהם יהיו:

 • מבוססות על הכשרתם ו/או ניסיונם, ובהתאמה לידע המקצועי הקיים בספרות ובשטח.
 • עקביות ובהתאם לקוד האתי המקצועי של המכון ללימודי שטח על כל סעיפיו.
 • הימנעות מהטעיה אם ובמידה בעצם תגובתם ותשובתם נוצר קשר טיפולי עם הצד השני.

יחסים בין מטפלי שטח עמיתים במכון – חובת הדדיות

בכל עניין אישי, ארגוני או מקצועי, תמיד יגלה מטפל שטח חבר קהילת המכון ללימודי שטח, יחס של כבוד וחברות כלפי עמיתיו, לרבות מול מטופלים ומול עמיתים מטפלי שטח אחרים.
בעת קבלת מטופלים שהיו בטיפולו של מטפל שטח עמית, יימנע מטפל השטח מהבעת דעה כלשהי על מטפל השטח הקודם לרבות דברי זלזול על מטפל שטח אחר או על טיפולים אחרים.
לא ינצל מטפל שטח מתן חוות דעת מקצועית כדי לנגח אישית עמית מקצועי או להטיל ספק בכישוריו.
מטפל שטח יימנע מכל פעולה האמורה למשוך אליו מטופלים שבטיפול מטפל שטח אחר.
אם עזב מטופל מרצונו את מטפל השטח שלו, רשאי מטפל שטח לקבלו לטיפולו.

כל שנכתב בכללי ההתנהגות דלעיל בלשון זכר מתייחס, כמובן לשני המינים.

ועדת אתיקה:
יו”ר הועדה – זהר וייסמן
חבר/ת הועדה – רונן צפריר
חבר/ת הועדה – יפעת לוי
חבר/ת הועדה – שאול לב
חבר/ת הועדה – דוד מיכאלי

דילוג לתוכן